Zarządzanie stresem i odporność psychiczna

To szkolenie wyposaży uczestników w użyteczne narzędzia pozwalające na radzenie sobie z codziennym stresem, presją oraz emocjami. Szkolenie „Zarządzanie stresem i odporność psychiczna” przybliża aktualną wiedzę na temat stresu i metod budowania długotrwałej odporności psychicznej.

Szkolenie z narzędziem MTQ48. 

jkjhjkhkjh

MTQ48 – badanie indywidualnej i zespołowej Odporności Psychicznej

MTQ48 został stworzony jako odpowiedź na konkretne potrzeby środowiska biznesowego. Jego celem jest znalezienie odpowiedzi na 4 kluczowe pytania zajmujące większość wyższej rangi menedżerów:

 • dlaczego niektórzy ludzie są w stanie radzić sobie z czynnikami stresu, presją i wyzwaniami lepiej od innych?
 • czy można zmierzyć silne i słabe strony poszczególnych osób w zakresie ww. umiejętności?
 • czy można poprawić „odporność psychiczną” ludzi w celu zwiększenia ich wydajności?
 • czy można oszacować efektywność środków interwencyjnych, z który wszystkie uważane są za efektywne?

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie, czym jest odporność psychiczna i jak można ją wzmocnić
 • Komunikowanie się z osobami o różnym poziomie wrażliwości i różnym stylu osobowości
 • Rozpoznanie swoich stresorów i nauczenie się metod radzenia sobie ze stresem
 • Udzielanie informacji zwrotnej w duchu szacunku i empatii
 • Inspirowanie do zmian i motywowanie do aktywności w zmianie
 • Pomaganie innym w pokonaniu różnych trudności

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie kultury opartej na zaufaniu
 • Wzbudzenie motywacji, zaangażowania i satysfakcji z pracy
 • Zabezpieczenie przed wypaleniem zawodowym
 • Wzrost efektywności i produktywności pracy

 1. POCZUCIE WPŁYWU (Control) to przekonanie, że osoba steruje swoim życiem, ma na niego wpływ, kontroluje swój los. To również przeświadczenie własnego wpływu na swoje środowisko i na możliwość wprowadzania w nim znaczących zmian. To poczucie osobistej skuteczności i sprawczości.
  Umiejętność zarządzania emocjami – to wskaźnik kontrolowania swoich emocjami oraz decydowania, w jakim zakresie będą one ujawniane przed innymi.
 2. ZAANGAŻOWANIE (Commitment) – to miara wytrwałości w dążeniu do celu i realizacji zadań. Wiąże się z konsekwencją, rzetelnością i umiejętnością doprowadzania rozpoczętych spraw do końca. To wskaźnik, który określa, w jaki sposób osoba podejmuje się zobowiązań i jakie działania i wysiłki jest w stanie podjąć, aby ich dotrzymać.
 3. WYZWANIE (Challenge) – to wskaźnik określający, na ile dana osoba postrzega problem lub wyzwanie jako szansę, a na ile jako zagrożenie.
 4. PEWNOŚĆ SIEBIE (Confidence) – to miara zaufania do siebie, wiary w swoje umiejętności, możliwości, w swój potencjał, w pozytywne rezultaty podejmowanych działań.

W jaki sposób realizowane jest szkolenie?

 1. Zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu 694-785-661 lub poprzez wiadomość na kontakt@dominikagostek.pl
 2. Ustalenie terminu realizacji szkolenia.
 3. Rozmowa, w której ustalamy cel szkolenia, kontekst jego przeprowadzenia oraz dalsze kroki działania.

W ramach szkolenia Uczestnik otrzymuje raport rozwojowy, który zawiera wyniki danej osoby uzyskane w badaniu, wraz z ich opisem oraz sugestie, dotyczące rozwoju i modyfikacji własnego zachowania.

Shopping Cart